20:51 ICT Thứ bảy, 10/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » ĐÀO TẠO & SỰ KIỆN

Đào tạo "Thư ký ISO 9001:2015 chuyên nghiệp"

Thứ ba - 10/03/2020 09:33 - 1768
  Chia sẻ:
Đào tạo "Thư ký ISO 9001:2015 chuyên nghiệp"

Đào tạo "Thư ký ISO 9001:2015 chuyên nghiệp"

Sự ĐAM MÊ và NỖ LỰC của bạn cùng với KIẾN THỨC và KINH NGHIỆM trong gần 20 năm nghiên cứu, tư vấn và đào tạo của chúng tôi là CƠ HỘI DUY NHẤT để bạn trở nên CHUYÊN NGHIỆP và HIỆU QUẢ trong từng công việc của một THƯ KÝ ISO theo ISO 9001:2015,P&Q Solutions đã phát triển và cung cấp Khóa đào tạo “THƯ KÝ ISO CHUYÊN NGHIỆP” để giải quyết những điểm hạn chế ở trên. Và nội dung này được chia sẻ vào ngày 20 -24/04/2020 tại khóa đào tạo “Thư ký ISO chuyên nghiệp”, địa chỉ Tầng 3, số 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
 • Thư ký / Điều phối viên ISO, với chức năng tham mưu và giúp việc cho lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến HTQLCL, có vai trò hết sức quan trọng trong đảm bảo tính thích hợp, thỏa đáng và hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng. Thực tế cho thấy các nhân sự được phân công làm Thư ký / Điều phối viên ISO thường không có được nền tảng năng lực phù hợp cho để thực hiện một cách hiệu quả công việc của vị trí và vai trò của mình. Điều này thường dẫn đến sự yếu kém và thiếu hiệu quả trong vận hành và quản lý HTQLCL
 • Trên cơ sở đúc kết thực tiễn kinh nghiệm tư vấn và đào tạo về HTQLCL theo ISO 9001 cùng với các nghiên cứu lý thuyết quản trị doanh nghiệp, P&Q Solutions đã phát triển và cung cấp Khóa đào tạo "THƯ KÝ ISO CHUYÊN NGHIỆP" để giải quyết những điểm hạn chế ở trên
 • Kết thúc khóa đào tạo, các học viên sẽ nắm bắt được và có khả năng thực hành 13 lĩnh vực kiến thức và thực hành cơ bản trong quản lý HTQLCL của doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự thích hợp, thỏa đáng, hiệu lực của HTQLCL và thúc đẩy tính hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung
NỘI DUNG
NGÀY THỨ NHẤT
Giới thiệu & Khởi động
MODULE 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Phần 1: Củng cố kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng:
 • Chất lượng – Quản lý chất lượng – Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL),
 • 7 Nguyên lý trong quản lý chất lượng,
 • Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015,
 • Chu trình 4 bước trong triển khai HTQLCL theo ISO 9001:2015,
 • Các vấn đề trong Quản lý HTQLCL dành cho Thư ký / Điều phối viên ISO,
Thảo luận 1: Các vấn đề trong thiết lập, duy trì và cải tiến HTQLCL
Phần 2: Ba trụ cột trong tiếp cận của iso 9001:2015
 • Tiếp cận quá trình và quan điểm "Quá trình tốt tạo sản phẩm tốt",,
 • Tiếp cận quản lý rủi ro: Bối cảnh Vs Tác nghiệp,
 • Vòng tròn P-D-C-A: Động lực của cải tiến liên tục.
Thảo luận 2: Thực hành phân tích theo Tiếp cận quán trình – Tiếp cận quản lý rủi ro & Vòng tròn PDCA
Phần 3: Phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng
 • Ma trận chức năng: Triển khai cơ cấu tổ chức trong HTQLCL,
 • Sơ đồ quá trình: Hồn cốt của HTQLCL,
 • Ma trận tài liệu Vs Yêu cầu: Sơ đồ hóa việc tích hợp các yêu cầu của ISO 9001:2015 vào HTQLCL của doanh nghiệp,
Thảo luận 3: Thực hành thiết lập Ma trận tài liệu Vs Yêucẩu của ISO 9001:2015
 
NGÀY THỨ HAI
Tổng hợp và củng cố nội dung ngày thứ nhất
Phần 4: Xây dựng tài liệu tiêu chuẩn
 • Vai trò của tài liệu trong HTQLCL,
 • Các yêu cầu thông tin bằng văn bản trong ISO 9001:2015: Duy trì Vs Lưu giữ,
 • SIPOC và Xây dựng Quy trình trong HTQLCL,
 • Hướng dẫn công việc và yêu cầu trực quan hóa,
 • Checksheet và tiêu chuẩn hóa nội dung biểu mẫu,
Thảo luận 4: Thực hành phân tích SIPOC, xây dựng quy trình tác nghiệp và Hướng dẫn công việc
Phần 5: Quản lý KPI và mục tiêu chất lượng
 • Triển khai chiến lược và Đánh giá kết quả thực hiện trong ISO 9001:2015,
 • Chu trình quản lý KPI và Mục tiêu chất lượng trong HTQLCL,
 • Sử dụng 7 công cụ thống kê hỗ trợ báo cáo KPI và Mục tiêu chất lượng,
Thảo luận 5: Thực hành Thiết lập và Đánh giá KPI & Mục tiêu chất lượng
MODULE 2. DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015
Phần 6: Thúc đẩy năng lực và nhận thức về HTQLCL
 • Phân tích nhu cầu về Năng lực & Nhận thức về HTQLCL,
 • Hoạch định & tổ chức thực hiện tuyên truyền, đào tạo với nhân viên của Công ty và Nhà thầu,
 • Con đường trở thành "Giảng viên nội bộ" về HTQLCL,
Thảo luận 6: Thực hành phân tích nhu cầu và hoạch định đào tạo về HTQLCL
Tổng kết ngày đào tạo thứ hai
NGÀY THỨ BA
Tổng hợp và củng cố nội dung ngày thứ hai
Phần 7: Quản lý hoạt động đánh giá nội bộ và tạo giá trị
 • Mục đích & Thỏa mãn khách hàng trong đánh giá nội bộ,
 • Hoạch định hoạt động đánh giá nội bộ - Yếu tố cơ bản quyết định sự thành công,
 • Tiếp cận quá trình và các "Mẹo" trong đánh giá nội bộ,
 • Phát triển nhân sự cho đánh giá nội bộ của doanh nghiệp,
Thảo luận 7: Thảo luận về các tình huống trong quản lý hoạt động đánh giá nội bộ và xem xét các Thực hành đánh giá
Phần 8: Quản lý hoạt động xem xét của lãnh đạo
 • Xem xét của lãnh đạo Vs Xem xét kinh doanh hay "Vẽ rắn thêm chân",
 • Hoạch định và thực thi hiệu quả chu trình "Báo" – "Nghị" – "Quyết" – "Làm" trong xem xét của lãnh đạo,
Thảo luận 8: Thảo luận về các thực hành hoạch định và cung cấp "đầu vào" cho hoạt động xem xét của lãnh đạo
Phần 9: Điều phối hành động khắc phục và giải quyết nguyên nhân gốc
 • Hành động khắc phục & Cơ chế cải tiến bị động,
 • Phân tích thực hành "Bắt cóc bỏ đĩa" trong thực hiện hành động khắc phục,
 • Khuôn khổ Thực hành giải quyết vấn đề & Phân tích nguyên nhân gốc,
 • Vai trò của Thư ký / Điều phối viên ISO trong thúc đẩy Thực hành giải quyết vấn đề trong phạm vi HTQLCL,
Thảo luận 9: Thảo luận tình huống về Thực hành giải quyết vấn đề và Phân tích nguyên nhân gốc với phát hiện trong đánh giá nội bộ
Phần 10: Chi phí chất lượng – lượng hóa vấn đề chất lượng bằng tài chính
 • Xóa bỏ "rào cản" ngôn ngữ chất lượng trong doanh nghiệp,
 • Mô hình Chi phí chất lượng với ứng dụng trong nhận thức và thúc đẩy cải tiến chất lượng,
 • Quản lý chi phí chất lượng trong HTQLCL và quản trị doanh nghiệp,
Thảo luận 10: Thảo luận về tình huống ứng dụng Chi phí chất lượng trong các hoạt động cải tiến HTQLCL
Tổng kết ngày đào tạo thứ ba
NGÀY THỨ TƯ
Tổng hợp và củng cố nội dung ngày thứ ba
Phần 11: Kaizen & 5s thúc đẩy cải tiến liên tục
 • 7 lãng phí chết người trong sản xuất kinh doanh trong mối quan hệ của HTQLCL,
 • Triết lý và Mô hình Kaizen 6 bước của Toyota,
 • Thực hành 5S và Nền tảng cho ổn định và cải tiến,
Thảo luận 11: Thảo luận về hoạch định và thực hành Kaizen/5S nhằm thúc đẩ cải tiến HTQLCL
Phần 12: Quản lý quan hệ với tổ chức chứng nhận
 • Hiểu biết để thúc đẩy hợp tác: Chu trình Chứng nhận – Công nhận – Thừa nhận,
 • Sử dụng dấu hiệu chứng nhận – Lịch và nhân sự đánh giá – Khắc phục các điểm không phù hợp – Thủ tục phàn nàn & Khiếu nại về dịch vụ chứng nhận,
 • Mở rộng – Thu hẹp phạm vi chứng nhận và các thay đổi thông tin doanh nghiệp,
 • Vai trò của Thư ký / Điều phối viên ISO trong quản lý mối quan hệ với tổ chức chứng nhận,
Thảo luận 12: Thảo luận kinh nghiệm và các vấn đề phát sinh trong quan hệ với tổ chức chứng nhận
Phần 13: Tạo động lực và sự khác biệt trong hoạt động của thư ký/điều phối viên iso
 • Các "rào cản" tiềm ẩn và nhu cầu "bôi trơn" trong quản lý HTQLCL,
 • Các giải pháp tạo động lực điển hình thúc đẩy áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL,
 • Tạo và duy trì Cam kết của lãnh đạo: Thách thức lớn nhất trong tạo động lực,
 • Thư ký / Điều phối viên ISO và vai trò quản lý các chương trình tạo động lực trong HTQLCL,
Thảo luận 13: Thảo luận các tình huống ứng dụng các giải pháp tạo động lực trong áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL
Phần 14: Hoạch định công việc của thư ký / điều phối viên ISO
 • Xác định "Chân dung" Thư ký/ Điều phối viên ISO qua vai trò, trách nhiệm và năng lực,
 • "Báo cáo thành tích": Các chiều KPI và dữ liệu quản lý HTQLCL,
 • Kế hoạch hoạt động năm điển hình của một Thư ký /Điều phối viên ISO,
Thảo luận 14: Thảo luận chia sẻ kinh nghiệm về các vướng mắc trong cơ chế và khuôn khổ hoạt động của Thư ký / Điều phối viên ISO
Làm bài kiểm tra kết thúc khóa đào tạo
Tổng kết và đánh giá khóa đào tạo
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Thư ký / Điều phối viên ISO; Nhân viên quản lý ISO trong doanh nghiệp; Nhân viên được quy hoạch trở thành Thư ký / Điều phối viên ISO; Chuyên gia tư vấn / đánh giá ISO; Các cá nhân quan tâm đến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo ISO 9001:2015
THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM
08:30 - 17:00, từ ngày 20 - 24 tháng 04 năm 2020
Tầng 3, Tòa nhà Ngọc Khánh, Số 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
PHÍ THAM DỰ
6.000.000đ/ 01 đại biểu - Học phí tiêu chuẩn; ƯU ĐÃI CỰC LỚN CHO QUÝ KHÁCH HÀNG ĐĂNG TRƯỚC 31/03/2020
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Điện thoại văn phòng: 024 3793 0696 - Fax: 024 3793 0695 hoặc liên hệ trực tiếp
 • Ms. Hà Thúy,                            Email: hathuy@pnq.com.vn - Di động: 0936 356646
Chú ý
 • Tài liệu đào tạo bao gồm Slides đào tạo và các tài liệu thảo luận, tham khảo,
 • Chương trình đào tạo kết hợp giữa hướng dẫn lý thuyết, xem xét và thảo luận tình huống,
 • Thời gian nghỉ trưa 12:00 – 13:00; Thời gian nghỉ giải lao vào 10:00 – 10:15; 15:00 –15:15.
 •  

Tác giả bài viết: P&Q Solutions

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube