13:11 ICT Thứ sáu, 02/06/2023
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » ĐÀO TẠO & SỰ KIỆN

Đào tạo Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý tích hợp chất lượng và môi trường theo ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015

Thứ tư - 18/10/2017 16:48 - 1585
  Chia sẻ:
Theo Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), phiên bản 2015 của tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001 đã được ban hành thay thế cho ISO 9001:2008, ISO 14001:2004. Để hỗ trợ đội ngũ đánh giá viên nội bộ của các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và cập nhật phiên bản tích hợp ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015, P&Q Solutions trân trọng giới thiệu chương trình đào tạo: “Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý tích hợp chất lượng và môi trường theo ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015” được tổ chức vào ngày 12-14/12/2017
  

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC
Cung cấp đến học viên các nội dung về: (1) Hiểu nội dung và biết cách thức đánh giá các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015; (2) Nguyên tắc và phương pháp tích hợp hoạt động quản lý chất lượng và môi trường trong Hệ thống quản lý tích hợp; (3) Các khái niệm, nguyên tắc, chu trì, phương pháp và kỹ năng thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý tích hợp chất lượng và môi trường

 
 
NGÀY THỨ NHẤT
Giới thiệu tổng quan về Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015
 • Nhận thức chung về chất lượng và quản lý chất lượng,
 • Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015,
Thảo luận về quản lý chất lượng
Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 4: Bối cảnh của tổ chức
 • 4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức,
 • 4.2 Hiểu biết về các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm,
 • 4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng,
 • 4.4 Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của Hệ thống,
Thảo luận về bối cảnh và quản lý quá trình.
Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 5: Sự lãnh đạo
 • 5.1 Sự lãnh đạo và cam kết,
 • 5.2 Chính sách,
 • 5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức,
Thảo luận về Sự lãnh đạo và cam kết
Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 6: Hoạch định
 • 6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội,
 • 6.2 Các mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được MTCL,
 • 6.3 Hoạch định thay đổi,
Thảo luận về Quản lý rủi ro và mục tiêu
Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 7: Hỗ trợ
 • 7.1 Các nguồn lực,
 • 7.2 Năng lực,
Thảo luận về Tri thức của tổ chức
 • 7.3 Nhận thức,
 • 7.4 Trao đổi thông tin,
 • 7.5 Thông tin bằng văn bản,
Thảo luận về Nhận thức và Kiểm soát thông tin bằng văn bản.
Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 8: Thực hiện tác nghiệp
 • 8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp,
 • 8.2 Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ,
 • 8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ,
 • 8.4 Kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi nguồn bên ngoài,
Tổng hợp các nội dung đào tạo Ngày Thứ nhất
NGÀY THỨ HAI
Thảo luận về Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp.
 • 8.5 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ,
 • 8.6 Thông qua sản phẩm và dịch vụ,
 • 8.7 Kiểm soát các đầu ra không phù hợp,
Thảo luận về Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ và Kiểm soát các đầu ra không phù hợp.
Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 9: Đánh giá kết quả thực hiện
 • 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá,
 • 9.2 Đánh giá nội bộ,
 • 9.3 Xem xét của lãnh đạo,
Thảo luận về Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá.
Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 10: Cải tiến
 • 10.1 Khái quát,
 • 10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục,
 • 10.3 Cải tiến liên tục.
Giới thiệu tổng quan về Quản lý môi trường theo ISO 14001:2015
 • Nhận thức chung về môi trường, bảo vệ và quản lý môi trường,
 • Mô hình Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015,
Thảo luận về quản lý môi trường.
Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 4: Bối cảnh của tổ chức
 • 4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức,
 • 4.2 Hiểu biết về các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm,
 • 4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý môi trường,
 • 4.4 Hệ thống quản lý môi trường,
Thảo luận về bối cảnh và hệ thống quản lý môi trường.
Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 5: Sự lãnh đạo
 • 5.1 Sự lãnh đạo và cam kết,
 • 5.2 Chính sách môi trường,
 • 5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức,
Thảo luận về Sự lãnh đạo và cam kết.
Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 6: Hoạch định
 • 6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội,
 • 6.2 Các mục tiêu môi trường và hoạch định để đạt được MTMT,
Thảo luận về Quản lý rủi ro và mục tiêu trong Quản lý môi trường.
Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 7: Hỗ trợ
 • 7.1 Các nguồn lực,
 • 7.2 Năng lực,
Thảo luận về các nguồn lực cho quản lý môi trường.
 • 7.3 Nhận thức,
 • 7.4 Trao đổi thông tin,
 • 7.5 Thông tin bằng văn bản,
Thảo luận về Nhận thức về quản lý môi trường và Kiểm soát thông tin bằng văn bản
Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 8: Thực hiện tác nghiệp
 • 8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp,
 • 8.2 Chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp,
Thảo luận về Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp – chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp
Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 9: Đánh giá kết quả thực hiện
 • 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá,
 • 9.2 Đánh giá nội bộ,
 • 9.3 Xem xét của lãnh đạo,
Thảo luận về Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá.
Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 10: Cải tiến
 • 10.1 Khái quát,
 • 10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục,
 • 10.3 Cải tiến liên tục.
Tổng quan về tích hợp hệ thống quản lý: nguyên tắc và phương pháp thực hiện.
Tổng hợp các nội dung đào tạo Ngày Thứ hai
NGÀY THỨ BA
Giới thiệu về đánh giá chất lượng nội bộ
 • Khái niệm, mục đích và yêu cầu với hoạt động đánh giá nội bộ,
 • Các giai đoạn thực hiện và quản lý hoạt động đánh giá nội bộ.
Lập kế hoạch đánh giá nội bộ
 • Mục đích và các yêu cầu đối với kế hoạch đánh giá nội bộ,
 • Cơ sở và phương pháp lập kế hoạch đánh giá nội bộ,
 • Bài tập thảo luận – Lập kế hoạch đánh giá nội bộ.
Chuẩn bị đánh giá nội bộ
 • Mục đích và các yêu cầu đối với việc chuẩn bị đánh giá nội bộ,
 • Lập chương trình đánh giá nội bộ,
 • Chuẩn bị câu hỏi đánh giá,
 • Bài tập thảo luận – Lập chương trình và câu hỏi đánh giá nội bộ.
Thực hiện và báo cáo đánh giá nội bộ
 • Mục đích và các yêu cầu với việc thực hiện đánh giá nội bộ,
 • Lấy mẫu thông tin và đánh giá bằng chứng đánh giá,
 • Phân loại các phát hiện đánh giá,
 • Lập báo cáo sự không phù hợp và báo cáo đánh giá nội bộ,
 • Bài tập thảo luận – Xem xét tình huống và báo cáo sự không phù hợp.
Theo dõi các hoạt động tiếp theo
 • Các yêu cầu với việc thực hiện hành động tiếp theo cho các phát hiện đánh giá,
 • Xem xét hoạt động đánh giá nội bộ,
 • Bài tập thảo luận – Xem xét và đóng các báo cáo sự không phù hợp.
Làm bài kiểm tra
Đánh giá, Tổng kết khóa đào tạo
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
 • Nhân sự quản lý hệ thống quản lý chất lượng và môi trường, các nhân sự đã và sẽ được phân công đánh giá nội bộ chất lượng và môi trường
PHÍ THAM DỰ
3.500.000đ/ 01 đại biểu (Bao gồm: tài liệu, chứng chỉ, giải khát giữa giờ, ăn trưa và các chi phí tổ chức khác)
THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM
 • 8h 30' - 17h, ngày 12-14 tháng 12 năm 2017;
 • Tầng 3, Tòa nhà Ngọc Khánh, Số 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội.
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Điện thoại văn phòng: 024 3793 0696 - Fax: 024 3793 0695 hoặc liên hệ trực tiếp
 • Ms. Bùi Thị Huệ,                            Email: buihue@pnq.com.vn - Di động: 0904 606 995
 • Ms. Hà Thị Thúy,                            Email: hathuy@pnq.com.vn - Di động: 0936 356 646
Chú ý
 • Thời gian nghỉ trưa từ 12:00-13:30, nghỉ giải lao từ 10:00-10:15 và 15:00-15:15,
 • Tài liệu cho khóa học do P & Q Solutions cung cấp bao gồm tài liệu bài giảng, tài liệu thảo luận và các tài liệu tham khảo cho các chủ đề thảo luận.

Nguồn tin: P&Q Solutions

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Kế hoạch đào tạo năm 2023
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube