10:58 ICT Thứ sáu, 07/10/2022
QUẢNG CÁO

Tổ chức chứng nhậnTrang nhất » Tin tức » ĐÀO TẠO & SỰ KIỆN

Đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015

Thứ năm - 03/11/2016 14:56 - 4782
  Chia sẻ:
Hệ thống quản lý tích hợp cần các chuyên gia đánh giá nội bộ tích hợp. Cơ hội cuối cùng trong năm 2016, để trở thành đánh giá viên nội bộ chuyên nghiệp Hệ thống quản lý tích hợp Chất lượng & Môi trường theo ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015, ngày 15-17/11/2016, tại Văn phòng P&Q Solutions, Tầng 3, Tòa nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội.
  

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC
 • Hiểu nội dung và biết cách thức đánh giá các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015;
 • Nguyên tắc và phương pháp tích hợp hoạt động quản lý chất lượng và môi trường trong Hệ thống quản lý tích hợp;
 • Các khái niệm, nguyên tắc, chu trì, phương pháp và kỹ năng thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý tích hợp chất lượng và môi trường.

 
 
NGÀY THỨ NHẤT
Giới thiệu về đánh giá nội bộ tích hợp
 • Khái niệm, mục đích và yêu cầu với hoạt động đánh giá nội bộ tích hợp
 • Các giai đoạn thực hiện và quản lý hoạt động đánh giá nội bộ  tích hợp
Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 4: Bối cảnh của tổ chức
 • 4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức,
 • 4.2 Hiểu biết về các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm,
 • 4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng,
 • 4.4 Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của Hệ thống,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 4.1 – 4.4 của ISO 9001:2015.
Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 5: Sự lãnh đạo
 • 5.1 Sự lãnh đạo và cam kết,
 • 5.2 Chính sách,
 • 5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 5.1 – 5.3 của ISO 9001:2015.
Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 6: Hoạch định
 • 6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội,
 • 6.2 Các mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được MTCL,
 • 6.3 Hoạch định thay đổi,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 6.1 – 6.3 của ISO 9001:2015.
Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 7: Hỗ trợ
 • 7.1 Các nguồn lực,
 • 7.2 Năng lực,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 7.1 – 7.2 của ISO 9001:2015.
 • 7.3 Nhận thức,
 • 7.4 Trao đổi thông tin,
 • 7.5 Thông tin bằng văn bản,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 7.3 – 7.5 của ISO 9001:2015.
NGÀY THỨ HAI
Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 8: Thực hiện tác nghiệp
 • 8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp,
 • 8.2 Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ,
 • 8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ,
 • 8.4 Kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi nguồn bên ngoài,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 8.1 – 8.4 của ISO 9001:2015.
 • 8.5 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ,
 • 8.6 Thông qua sản phẩm và dịch vụ,
 • 8.7 Kiểm soát các đầu ra không phù hợp,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 8.5 – 8.7 của ISO 9001:2015.
Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 9: Đánh giá kết quả thực hiện
 • 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá,
 • 9.2 Đánh giá nội bộ,
 • 9.3 Xem xét của lãnh đạo,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 9.1 – 9.3 của ISO 9001:2015.
Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 10: Cải tiến
 • 10.1 Khái quát,
 • 10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục,
 • 10.3 Cải tiến liên tục.
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 10.1 – 10.3 của ISO 9001:2015.
Giới thiệu tổng quan về Quản lý môi trường theo ISO 14001:2015
 • Nhận thức chung về môi trường, bảo vệ và quản lý môi trường
 • Mô hình Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015,
Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 4: Bối cảnh của tổ chức
 •  4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức
 •  4.2 Hiểu biết về các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm,
 •  4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý môi trường,
 • 4.4 Hệ thống quản lý môi trường,
 • Thảo luận về bối cảnh và hệ thống quản lý môi trường.
Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 5: Sự lãnh đạo
 •  5.1 Sự lãnh đạo và cam kết,
 • 5.2 Chính sách môi trường,
 • 5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức,
 • Thảo luận về Sự lãnh đạo và cam kết.
Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 6: Hoạch định
 • 6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội,
 • 6.2 Các mục tiêu môi trường và hoạch định để đạt được MTMT,
 • Thảo luận về Quản lý rủi ro và mục tiêu trong Quản lý môi trường.
Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 7: Hỗ trợ
 •  7.1 Các nguồn lực,
 •  7.2 Năng lực,
 • Thảo luận về các nguồn lực cho quản lý môi trường.
 • 7.3 Nhận thức,
 • 7.4 Trao đổi thông tin,
 • 7.5 Thông tin bằng văn bản,
 • Thảo luận về Nhận thức về quản lý môi trường và Kiểm soát thông tin bằng văn bản.
Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 8: Thực hiện tác nghiệp
 • 8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp,
 • 8.2 Chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp,
 • Thảo luận về Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp – chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 9: Đánh giá kết quả thực hiện
 • 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá,
 •  9.2 Đánh giá nội bộ,
 • 9.3 Xem xét của lãnh đạo,
 • Thảo luận về Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá.
Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 10: Cải tiến
 • 10.1 Khái quát,
 • 10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục,
 • 10.3 Cải tiến liên tục.
Tổng quan về tích hợp hệ thống quản lý: nguyên tắc và phương pháp thực hiện
Tổng hợp Ngày thứ hai
NGÀY THỨ BA
Lập kế hoạch đánh giá nội bộ
 • Mục đích và các yêu cầu đối với kế hoạch đánh giá nội bộ,
 • Cơ sở và phương pháp lập kế hoạch đánh giá nội bộ,
 • Bài tập thảo luận – Lập kế hoạch đánh giá nội bộ.
Chuẩn bị đánh giá nội bộ
 • Mục đích và các yêu cầu đối với việc chuẩn bị đánh giá nội bộ,
 • Lập chương trình đánh giá nội bộ,
 • Chuẩn bị câu hỏi đánh giá,
Bài tập thảo luận – Lập chương trình và câu hỏi đánh giá nội bộ
Thực hiện và báo cáo đánh giá nội bộ
 • Mục đích và các yêu cầu với việc thực hiện đánh giá nội bộ,
 • Lấy mẫu thông tin và đánh giá bằng chứng đánh giá,
Bài tập thảo luận – Thực hành thu thập thông tin và quản lý "vết đánh giá".
 • Phân loại các phát hiện đánh giá,
 • Lập báo cáo sự không phù hợp và báo cáo đánh giá nội bộ,
Bài tập thảo luận – Xem xét tình huống và báo cáo sự không phù hợp
Theo dõi các hoạt động tiếp theo
 • Các yêu cầu với việc thực hiện hành động tiếp theo cho các phát hiện đánh giá,
 • Xem xét hoạt động đánh giá nội bộ,
Bài tập thảo luận – Xem xét và đóng các báo cáo sự không phù hợp
Thực hành đánh giá nội bộ
 • Hướng dẫn thực hành tình huống đánh giá nội bộ,
 • Báo cáo thực tập đánh giá nội bộ,
 • Tổng kết và đánh giá việc thực tập đánh giá nội bộ.
Làm bài kiểm tra cuối khóa làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ
Tổng kết & Đánh giá khóa đào tạo
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
 • (1) Các đánh giá viên nội bộ hoặc nhân sự sẽ là đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng và Môi trường
 • (2) Thư ký / thường trực ISO và nhân sự quản lý HTQLtích hợp
PHÍ THAM DỰ
3.000.000đ/ 01 đại biểu (Bao gồm: tài liệu, chứng chỉ, giải khát giữa giờ, ăn trưa và các chi phí tổ chức khác)
THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM
 • 8h 30' - 17h, ngày 15-17 tháng 11  năm 2016;
 • Tầng 3, Tòa nhà Ngọc Khánh, Số 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội.
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Điện thoại văn phòng: 04 3793 0696 - Fax: 04 3793 0695 hoặc liên hệ trực tiếp
 • Ms. Hà Thúy,                            Email: hathuy@pnq.com.vn - Di động: 0936  356 646
Chú ý
 • Thời gian nghỉ trưa từ 12:00-13:30, nghỉ giải lao từ 10:00-10:15 và 15:00-15:15,
 • Tài liệu cho khóa học do P & Q Solutions cung cấp bao gồm tài liệu bài giảng, tài liệu thảo luận và các tài liệu tham khảo cho các chủ đề thảo luận.
 •  

Tác giả bài viết: P&Q Solutions

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Kế hoạch đào tạo năm 2020
 
Download tài liệu
Đào tạo trực tuyến
P & Q Update
SIX SIGMA ĐAI VÀNG
Chúng tôi trên youtube